Статут клубу

17th Лютий 2013

СТАТУТ
громадської організації
«Клуб електромобілістів «Електро-автосам»

2017 рік

1. Загальні положення
1.1. Цей статут розроблений відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», іншого чинного законодавства, що регулює питання діяльності громадських організації і визначає правові основи організації та діяльності громадської організації «Клуб електромобілістів «Електро-автосам» (далі за текстом – «Клуб»).
1.2. Клуб є добровільною недержавною, неприбутковою, неполітичною, нерелігійною, невоєнізованою організацією, заснованої на членстві в результаті вільного волевиявлення фізичних осіб, що мають загальне захоплення – створення електричного транспорту.
1.3. Найменування клубу:
1.3.1. Повне найменування клубу: громадська організація «Клуб електромобілістів «Електро-автосам».
1.3.2. Скорочені найменування клубу: ГО «Клуб «Електро-автосам».
1.3.3. Повне найменування клубу англійською мовою: non-governmental organization “Electromobility Club “Electro-avtosam”.
1.3.4. Скорочені найменування клубу англійською мовою: NGO «Club «Electro-avtosam».
1.3.5. Повне найменування клубу російською мовою: общественная организация “Клуб электромобилистов “Электро-австосам”.
1.3.6. Скорочені найменування клубу російською мовою: ОО «Клуб «Электро-автосам».
1.4. Правове положення клубу, права й обов’язки його членів визначаються справжнім Уставом, а в частині, не врегульованої їм, чинним законодавством України.
1.5. Клуб не є юридичною особою, не може виступати позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції, арбітражному й третейському судах, мати обов’язки.
1.6. Засновники клубу – Особи, що прийняли особисту участь у створенні клубу згідно чинного законодавства.
1.7. Постійно діючим керівним органом клубу є Загальні засідання правління клубу.
1.8. Клуб не є структурним підрозділом якого-небудь клубу або іншої організації.
1.9. Клуб має право вступати до об’єднань та асоціацій організацій. Рішення щодо вступу у такі об’єднання чи асоціації має бути прийняте на Загальних засіданнях правління Клубу.
1.10. Клуб має власну емблему й символіку. Емблема й символіка затверджуються загальним засіданням правління Клубу.
1.11. Офіційна адреса Клубу в мережі Інтернет: http://electroavtosam.com.ua. Перелік інформаційних ресурсів відділень Клубу, сторінок у соціальних мережах та сторонніх інформаційних ресурсах повинен бути опублікований на ресурсі за офіційною адресою Клубу.

2. Мета й завдання Клубу
2.1. Метою створення та діяльності Клубу є:
2.1.1. підвищення технічного рівня громадян, що мають загальне захоплення – створення електричного транспорту;
2.1.2. створення умов взаємовиручки та підтримки для членів клуба, захист їх прав та інтересів в області електричного транспорту та інфраструктури до нього;
2.1.3. колективна участь у заходах будь-якого рівня з тематики транспорту, а також організація таких заходів;
2.1.4. інформаційна та технічна підтримка підприємств, конструкторських бюро, творчих колективів та лабораторій, інших громадських організацій щодо створення електричного транспорту та інфраструктури до нього.
2.2. Для здійснення своїх цілей Клуб у відповідності до чинного українського законодавства реалізує такі завдання:
2.2.1. підтримувати власні інформаційні ресурси накопичення та структуризації інформації щодо практичного досвіду, теоретичних розрахунків, промислових розробок електричного транспорту;
2.2.2. створювати творчі колективи з розробки електричного транспорту, шляхом укладення між членами Клубу на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу;
2.2.3. організовувати колективні закупівлі запчастин для електричного транспорту членів Клубу, вести електронні бази продавців та послуг в межах чинного законодавства;
2.2.4. організовувати власні інформаційні зустрічі, пробіги, ралі, спортивні та технічні змагання з тематики електричного транспорту;
2.2.5. організовувати дисконтну партнерську програму;
2.2.6. брати участь у заходах, які організують інші організації, присвячених електричному транспорту;
2.2.7. робити методичну, правову й технічну допомогу своїм членам і іншим громадянам;
2.2.8. підвищувати навички і культуру поведінки на дорогах учасниками Клубу;
2.2.9. проводити технічну та інформаційну підтримку підприємств, які виготовляють або мають намір виготовляти електричний транспорт або складові частини до нього;
2.2.10. проводити технічну та інформаційну підтримку розвитку інфраструктури для електричного транспорту;
2.2.11. брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів у сфері електричного транспорту;
2.2.12. підтримувати зв’язки з іншими технічними, екологічними та виставкоми організаціями України;
2.2.13. здобувати й\або виготовляти символіку Клубу, сувенірну й іншу продукцію;
2.2.14. здійснювати іншу діяльність, спрямовану на розвиток Клубу в межах чинного законодавства;
2.2.15. вільно поширювати інформацію про діяльність Клубу, з метою популяризації самостійного створення електричного транспорту;
2.2.16. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами від імені Клубу;
2.2.17. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
2.2.18. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями згідно чинного законодавства.

3. Права й обов’язки членів Клубу
3.1. Членами Клубу можуть бути громадяни України і іноземні громадяни, що досягли 18 років та поділяючі цілі Клубу.
3.2. Кандидатами в Клуб можуть бути громадяни України і іноземні громадяни без вікового обмеження, що поділяючі цілі Клубу.
3.3. Прийом до Кандидатів в Клуб проводиться на підставі заяви-анкети заповненої на офіційному сайті клубу або поданої особисто Голові Клуба чи Секретарю Клуба. Після перевірки заяви-анкети будь-яким членом Правління Клубу особі присвоюється статус Кандидата в Клуб.
3.4. Прийом Кандидатів в Клуб до Членів Клубу проводиться на підставі вступного внеску. Прийом до Членів Клубу може провадитися без вступного внеску при визнанні Загальним засіданням правління Клубу заслуг кандидата у сфері електротранспорту.
3.5. Кандидатів в Клуб мають право:
3.5.1. брати участь у всіх заходах Клубу;
3.5.2. вносити пропозиції в органи управління Клубу з питань, що стосується діяльності Клубу;
3.5.3. добровільно вийти з Кандидатів у Клуб.
3.6. Члени Клубу мають право:
3.6.1. брати участь у всіх заходах Клубу;
3.6.2. одержувати повну інформацію про діяльність Клубу;
3.6.3. вносити пропозиції в органи управління Клубу з питань, що стосується діяльності Клубу;
3.6.4. виступати від імені клубу на громадських слуханнях, зібраннях, виставках, ток-шоу, панельних дискусіях та подібних заходах;
3.6.5. оскаржувати рішення, дій, бездіяльності керівництва Клуба шляхом подання заяви на постанову питання до порядку денного Загального засідання правління Клубу або його відділень;
3.6.6. передавати у власність Клубу матеріальні цінності у межах чинного законодавства;
3.6.7. здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством, установчими документами Клубу, а також рішеннями керівних органів Клубу;
3.6.8. добровільно вийти з Членів Клубу;
3.6.9. користуватися іншими правами, визначеними чинним законодавством.
3.7. Члени Клубу зобов’язані:
3.7.1. дотримувати Статуту Клубу;
3.7.2. брати особисту участь у роботі Клубу;
3.7.3. не допускати дій, що завдають шкоду репутації Клубу;
3.7.4. не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Клуба та/або її членів;
3.7.5. мати номерну членську картку, що підтверджує їхнє членство в Клубі.
3.8. Участь членів клуба у господарській діяльності, діяльності політичних партій, рухів та релігійних організацій за межами Клуба не може бути підставою для будь-якого обмеження їх прав.
3.9. Припинення членство в Клубі.
3.9.1. може відбуватися за власним бажанням або за рішенням Загального засідання правління Клубу;
3.9.2. членство в Клубі припиняється з дня подання заяви про вихід та не потребує додаткових рішень, крім випадків виходу Голови Клубу або Керівника відділення Клубу;
3.9.3. припинення членства може бути прийняте на Загальних засіданнях правління Клубу через порушення справжнього Уставу, нанесення шкоди Клубу чи морально-етичних норм поводження. У незначних випадках Загальне засідання правління Клубу може обмежитися попередженням;
3.9.4. при виході зі Членів Клубу, вступні й членські внески, а також інші матеріальні цінності передані Клубу, не повертаються.
3.10. Розміри вступних і членських внесків, порядок і строки їхньої сплати визначаються рішеннями Загальних зборів організаторів Клубу.
3.11. Права Кандидата у Клуб чи Члена Клубу не можуть бути передані третім особам.

4. Майно Клубу
4.1. Майно Клубу формується з наступних джерел:
4.1.1. добровільні внески Членами Клубу;
4.1.2. добровільні внески й пожертвування фізичних і юридичних осіб.
4.2. Майно Клубу не підлягають розподілу між його членами і не може використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Клубу та інших пов’язаних з ним осіб.
4.3. Майно Клубу може використатися виключно на реалізацію завдань Клубу, викладених у цьому Статуті.
4.4. Право тимчасового розпорядження окремим майном Клубу конкретним Членам Клубу надається зі згоди Загального засідання правління Клубу або Голови Клубу або Керівниками відділень Клубу. При цьому відсоток права Голови Клубу чи Керівників відділень Клубу на розпорядження майном Клубу встановлюється Загальним засіданням правління Клубу.

5. Керуючі й виконавчі органи Клубу
5.1. Органом управління Клубу є: Загальне засідання правління Клубу. Первісний склад Загального засідання правління Клубу затверджується засновниками Клубу на установчих зборах.
5.2. Виконавчі органи Клубу є: Голова Клубу, Секретар Клубу, Члени Правління, Керівники відділень Клубу.
5.3. Засновники Клубу, Голова Клубу, Секретар Клубу, Члени Правління, Керівники відділень Клубу є Членами Клубу й беруть участь у діяльності Клубу на безоплатній основі.
5.4. Загальне засідання правління Клубу має право вирішувати всі питання, пов’язані з діяльністю Клубу.
5.5. До виняткової компетенції Загального засідання правління Клубу відноситься:
5.5.1. затвердження Статуту Клубу, внесення змін у нього;
5.5.2. визначення основних напрямків діяльності Клубу;
5.5.3. обрання й відкликання Голови Клубу;
5.5.4. затвердження чи знаття Секретаря Клубу, Членів Правління, Керівників відділень Клубу по поданню Голови Клубу;
5.5.5. рішення про реорганізацію або ліквідацію Клубу.
5.6. Порядок прийняття рішення Загальним засіданням правління Клубу:
5.6.1. Загальне засідання правління Клубу вважається правочинним, якщо на ньому є присутнім більше половини Членів Правління;
5.6.2. питання, що стосуються виняткової компетенції Загального засідання правління Клубу приймаються голосуванням лише Членів Правління;
5.6.3. питання не з переліку виняткової компетенції приймаються голосуванням усіх присутніх Членів Клуба;
5.6.4. рішення вважаться прийнятим, при позитивному голосуванні більше чи рівному 2/3 від загального числа голосуючих.
5.7. Загальне засідання правління Клубу проводиться не менше ніж чотири рази за календарний рік.
5.8. Порядок електронного голосування:
5.8.1. юридична сила результату електронного голосування дорівнюється силі рішень Загального засідання правління Клубу;
5.8.2. на електронного голосування виносяться питання, які потребують негайного вирішення;
5.8.3. кількість питань, які виносяться на електронне голосування не обмежена в часі;
5.8.4. питання, які входять до переліку виняткової компетенції Загального засідання правління Клубу не можуть бути винесені на електронного голосування;
5.8.5. постановка питання на голосування може бути ініційоване тільки Членами Правління або Керівниками відділень Клуба. Члени Клуба можуть рекомендувати ініціювати електронне голосування по тім чи іншим питанням;
5.8.6. голосування проводиться виключно на офіційному сайті Клуба;
5.8.7. у голосуванні можуть брати участь тільки Члени Клубу. Усі Члени Клубу повинні мати змогу ознайомитись з питанням і мати можливість голосування;
5.8.8. голосування не може тривати менше ніж 7 днів;
5.8.9. рішення може бути прийняте тільки при одностайному позитивному голосуванні.
5.9. Повноваження Голови Клубу:
5.9.1. здійснює загальне керівництво просвітительською й методичною діяльністю Клубу відповідно до його Статуту;
5.9.2. представляє Клуб без доручення у всіх організаціях, установах і інших об’єднаннях в Україні й за рубежем;
5.9.3. контролює виконання рішень Загального засідання правління Клубу;
5.9.4. звітує о своєї діяльності не менше, чим один раз на рік;
5.10. Повноваження Секретаря Клубу:
5.10.1. веде реєстр Членів Клубу;
5.10.2. зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність Клубу;
5.10.3. під час відсутності Голови Клубу виконує його обов’язку й представляє без доручення Клубу;
5.10.4. допомагає виконувати обов’язки Голові Клубу.
5.11. Члени Правління Клубу.
5.11.1. Організатори Клубу, Голова Клубу, Секретар Клубу входять до Членів Правління Клубу;
5.11.2. Членом Правління Клубу може бути чинний Член Клубу, якого обрали на Загальному засіданні правління Клубу;
5.11.3. зняття з Членів Правління Клубу являється виключною прерогативою Загального засідання правління Клубу і не прирівнюється до зняття членства в Клубі;
5.11.4. Член Правління Клубу може укладати угоди від імені Клубу на основі згоди Загального засідання правління Клубу.
5.12. При подачі Головою Клубу або Керівником відділення Клубу заяви про вихід з Клубу його членство припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи секретаря.

6. Відділення клубу
6.1. Клуб вправі створювати на території України відділення.
6.2. Відділення здійснюють свою діяльність від імені Клубу. Клуб несе відповідальність за діяльність своїх відділень.
6.3. Діяльність відділення Клубу направлена на впровадження мети Клубу у певній географічній зоні.
6.4. Діяльність відділення Клубу обмежується завданнями Клубу, викладеними у цьому Статуті.
6.5. Найменування відділень Клубу складеться з офіційної назви Клубу та особистого додатку, що вказує на географічне розташування відділення. Символіка відділень Клубу складеться з офіційної символіки Клубу та особистого додатку. Символіка відділення затверджується на засіданні відділення клубу.
6.6. Обов’язки Керівника відділення Клубу:
6.6.1. здійснює загальне керівництво відділенням Клубу;
6.6.2. ініціювати та підтримувати роботи по впровадженню завдань Клубу, викладених у цьому Статуті;
6.6.3. особисто або письмово відчитуватися за діяльність відділення перед Загальним засіданням правління Клубу не менше ніж раз на рік;
6.6.4. може укладати угоди від імені відділення Клубу на основі згоди Загального засідання правління Клубу.
6.7. Відділення Клубу може мати власні інформаційні ресурси, яки інформує о діяльності відділення. В разі відмінності електронної адреси такого ресурсу від офіційної адреси Клубу в мережі Інтернет накопичення та структуризація технічної інформації щодо електричного транспорту повинна бути за офіційною адресою Клубу.

7. Порядок комунікацій між членами та керівними органами
7.1. Для активної участі у роботі Клубу кожному Члену Клубу рекомендується бути зареєстрований на електронному форумі за офіційною адресою Клубу в мережі Інтернет (далі за текстом – форум).
7.2. Комунікація між Членами Клубу та керівними і виконавчими органами Клубу відбувається через розділи форуму, які доступні тільки Членам Клубу.
7.3. Електронне голосування, юридична сила результату якого дорівнюється силі рішень Загального засідання правління Клубу, повинне відбуватися у розділах форуму, які доступні тільки Членам Клубу.

8. Порядок внесення змін і доповнень в устав
8.1. За рішенням Загального засідання правління Клубу в Статут можуть бути внесені зміни й доповнення.
8.2. Рішення про внесення змін і доповнень в Статут приймається 2/3 (двома третинами) голосів від числа Загального засідання правління Клубу, шляхом голосування лише Членами Правління Клубу.

9. Припинення діяльності Клубу
9.1. Припинення діяльності Клубу може здійснюватися у вигляді його ліквідації або реорганізації. Реорганізація чи припинення діяльності Клубу здійснюється за рішенням 2/3 (двома третинами) голосів від числа Загального засідання правління Клубу, шляхом голосування лише Членами Правління Клубу. Припинення діяльності Клубу також може бути за рішенням суду про заборону Клубу.
9.2. Загальне засідання правління Клубу встановлює порядок і строки припинення діяльності Клубу.
9.3. Після реорганізації діяльності Клубу всі документи (управлінські, фінансово-господарські, по членах Клубу й ін.) та майно Клубу передаються відповідно до встановлених правил організації–правонаступникові.
9.4. Після припинення діяльності Клубу усе майно Клубу передається до доходу бюджету згідно чинного законодавства, а документи постійного зберігання підлягають знищенню.

обсуждение


оставить комментарий или два